اتو سی پپ رسمد Auto CPAP Resmed

  • تعریف  سطح فشار جهت هماهنگی بیشتر با تنفس بیمار (4-20 CMH2O)
  • قابلیت تشخیص هوشمند اتصال ماسک به صورتدستگاه کاملا بی صدا
  • کاهش خودکار فشار در زمان بازدم جهت سهولت بازدم بیمار EPR
  • دارای حافظه داخلی INTERNAL MOMORY و کارت حافظه SD MEMORY
  • امکان هوشمند تعریف دمای هیومیدفایر بر اساس میزان درجه و رطوبت اتاق خواب
  • امکان هوشمند AUTOSET RESPONSE جهت افزایش سریعتر فشار دمی و درمان با فشار بالا
  • امکان هوشمند وحاسبه تغییر زمان RAMP
  • امکان هوشمند نمایش تشخیص بیشترین فشار استفاده شده جهت رفع SDB در مدت زمان خواب بیمار
  • نمایش پارامتر های : Rera , Apnea , Hypopnea , Central , Cheyne-stoks respiration , Pressure , Leak